Μασσαλίας 1, 106 80, Αθήνα

210 3376 710 / fin-adr@hobis.gr

Ποιοι είμαστε

Το Ελληνικό Κέντρο Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης (ΕΛΚΕΧΔ) δημιουργήθηκε για να συμβάλει στη διάδοση και προαγωγή της διαμεσολάβησης – η οποία αποτελεί μία από τις πλέον διαδεδομένες και ευρέως χρησιμοποιούμενες διεθνώς εξωδικαστικές διαδικασίες επίλυσης ιδιωτικών διαφορών – στο χρηματοοικονομικό τομέα, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον τομέα αυτό.

Ειδικότερα, το Κέντρο παρέχει ένα ευρύ φάσμα υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη διενέργεια διαμεσολαβήσεων (συμπεριλαμβανομένης και της Αρχικής Υποχρεωτικής Συνεδρίας Διαμεσολάβησης που προβλέπει ο Ν. 4640/2019), καθώς και κατάλογο διαμεσολαβητών με εξειδικευμένη γνώση και επαγγελματική εμπειρία  σε  εμπορικά και χρηματοοικονομικά θέματα, οι οποίοι παρακολούθησαν επιτυχώς σχετικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που τους προσφέρθηκε από το Κέντρο, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (Κατάλογος Επιμορφωμένων Χρηματοοικονομικών Διαμεσολαβών).

Το Κέντρο είναι ενταγμένο στην οργανωτική δομή του Ελληνικού Χρηματοοικονομικού Μεσολαβητή (ΕΧΜ),  ο οποίος λειτουργεί από το 1999 ως εξειδικευμένος στα χρηματοοικονομικά θέματα φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), καταχωρημένος στο Μητρώο Φορέων ΕΕΔ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Υπεύθυνος για την οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου είναι ο Διευθυντής ενώ το έργο του υποστηρίζεται από Νομικό Σύμβουλο και από Επιστημονικό Συμβούλιο, το οποίο έχει ως στόχο τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του, αλλά και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες και διεθνώς κρατούσες αντιλήψεις ως προς την εναλλακτική επίλυση διαφορών.