10440 αστική χρέωση +30 210 3376700 international calls

ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Χ.Μ

Κατεβάστε το Έντυπο Παραπόνων

Ποιοι είμαστε

Το Ελληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Χρηματοοικονομικών Διαφορών (ΕΚΕΕΧΔ) δημιουργήθηκε για να συμβάλει στη διάδοση και προαγωγή εξωδικαστικών διαδικασιών επίλυσης ιδιωτικών διαφορών χρηματοοικονομικής φύσης (πιστωτικών, επενδυτικών, ασφαλιστικών, εμπορικών κ.ά.), προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον τομέα αυτό.

Στο παρόν στάδιο λειτουργίας του, το ΕΚΕΕΧΔ παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες υλικοτεχνικής και διοικητικής φύσης για την εξωδικαστική επίλυση χρηματοοικονομικών διαφορών με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, όπως αυτή ρυθμίζεται στο νόμο 4512/2018. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚΕΕΧΔ προωθεί ανεξάρτητες συνεργασίες με έμπειρους διαπιστευμένους διαμεσολαβητές, με εξειδικευμένη γνώση σε θέματα του χρηματοοικονομικού τομέα.

Το ΕΚΕΕΧΔ υπάγεται ως διακριτός τομέας στον «Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΧΜ-ΕΕΕΔ)» (πρώην Μ.Τ.Ε.Υ.), που λειτουργεί ήδη από το 1999 ως εξειδικευμένος φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ). Στον ΕΧΜ-ΕΕΕΔ, που είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Φορέων ΕΕΔ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, προΐσταται ο Χρηματοοικονομικής Μεσολαβητής.

Στο ΕΚΕΕΧΔ, υπεύθυνος για την οργάνωση και λειτουργία του είναι ο Διευθυντής του ΕΚΕΕΧΔ ενώ το έργο του υποστηρίζεται από Νομικό Σύμβουλο και από Επιστημονικό Συμβούλιο, με στόχο τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του, αλλά και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες και διεθνώς κρατούσες αντιλήψεις ως προς την εναλλακτική επίλυση διαφορών.