Μασσαλίας 1, 106 80, Αθήνα

210 3376 710 / fin-adr@hobis.gr

Υπηρεσίες που προσφέρουμε

Το Κέντρο προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υποστηρικτικών υπηρεσιών στη διαδικασία της διαμεσολάβησης χρηματοοικονομικών διαφορών, συμπεριλαμβανομένης και της Αρχικής Υποχρεωτικής Συνεδρίας Διαμεσολάβησης, όπως προβλέπει ο Ν. 4640/2019, διασφαλίζοντας την άρτια οργάνωση για τη  διεξαγωγή της διαδικασίας.

Συγκεκριμένα, το Κέντρο:

 • Προσφέρει στα μέρη τη δυνατότητα να επιλέξουν έναν έμπειρο και εξειδικευμένο στα χρηματοοικονομικά θέματα διαμεσολαβητή από τον Κατάλογο Επιμορφωμένων Χρηματοοικονομικών Διαμεσολαβών (ΚΕΧΔ) του Κέντρου.
 • Αναλαμβάνει την επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας του επιλεγμένου από τα μέρη διαμεσολαβητή κοινής αποδοχής.
 • Αναλαμβάνει την επικοινωνία με τα μέρη για την επιβεβαίωση της αποδοχής της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από το Κέντρο για την επίλυση της διαφοράς τους με τη διαδικασία διαμεσολάβησης καθώς και τη διαπίστωση συμφωνίας στο πρόσωπο του διαμεσολαβητή.
 • Παρέχει ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες με κατάλληλο σύγχρονο εξοπλισμό για την άρτια διεξαγωγή της διαδικασίας διαμεσολάβησης, στο πλαίσιο τόσο κοινών όσο και κατ’ ιδίαν συναντήσεων (caucus meetings), αλλά και για κάθε προπαρασκευαστικής συνάντηση που θα χρειαστεί.
 • Παρέχει αίθουσες διαλειμμάτων (coffee breaks, ελαφρύ γεύμα).
 • Συντονίζει, σε συνεργασία με τον διαμεσολαβητή και τα μέρη, τον προγραμματισμό της συνάντησης για την υπογραφή του συμφωνητικού υπαγωγής της διαφοράς σε διαμεσολάβηση.
 • Συντονίζει, σε συνεργασία με τον διαμεσολαβητή και τα μέρη, τον προγραμματισμό των συναντήσεων διαμεσολάβησης (ημερομηνία, ώρα διεξαγωγής), καθώς και κάθε άλλης προπαρασκευαστικής συνάντησης με τα μέρη.

Το Κέντρο παρέχει τις προσφερόμενες υπηρεσίες του με σεβασμό και προσήλωση στις αρχές της εμπιστευτικότητας, της ιδιωτικής αυτονομίας, της ουδετερότητας και της αμεροληψίας, που διέπουν το θεσμό της διαμεσολάβησης.  Επομένως, δεν εμπλέκεται στο ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας επίλυσης διαφορών, το οποίο ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του διαμεσολαβητή που έχουν από κοινού επιλέξει τα μέρη, και ο οποίος εκτελεί το έργο του με απόλυτη ανεξαρτησία και εχεμύθεια.

 

Αντικείμενο διαφορών που υποδεχόμαστε

Το Κέντρο υποδέχεται εμπορικές διαφορές και ιδίως χρηματοοικονομικού αντικειμένου για την επίλυση με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Ελέγξτε, επομένως, εάν η διαφορά σας εμπίπτει σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες (ενδεικτικά):

 • Διαφορές από δανειακές ή και άλλες συμβάσεις με πιστωτικά ιδρύματα και άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα, όπως οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του ν. 4354/2015 όπως αυτός κάθε φορά ισχύει.
 • Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).
 • Συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων/εκχώρησης απαιτήσεων (factoring/forfaiting).
 • Χρηματιστηριακές συμβάσεις και συμβάσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.
 • Συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης.
 • Διαφορές από επενδυτικές συμβάσεις γενικά.
 • Εμπορικές διαφορές μεταξύ φυσικών ή και νομικών προσώπων.

Διαμεσολάβηση

Εάν η διαφορά σας εμπίπτει σε ένα από τα παραπάνω αντικείμενα και επιθυμείτε να την επιλύσετε με διαμεσολάβηση στο Κέντρο, τότε ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1: Αποστολή Αίτησης Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Διαμεσολάβησης

Συμπληρώστε και αποστείλετε «Αίτηση Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Διαμεσολάβησης»* στο Κέντρο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου fin–adr@hobis.gr, φαξ 210-3238821 ή ταχυδρομείου: Μασσαλίας 1, 10680, Αθήνα. Μπορείτε να βρείτε την αίτηση  εδώ.

 • Το Κέντρο, μόλις παραλάβει την Αίτησή σας, επιβεβαιώνει ότι το αντικείμενο της διαφοράς εμπίπτει στις διαφορές που αναλαμβάνει. Εάν εμπίπτει, τότε το Κέντρο, στην περίπτωση που με την  Αίτηση σας δεν ορίζετε προτεινόμενος προς το άλλο μέρος της διαφοράς διαμεσολαβητής, σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε έναν διαμεσολαβητή από τον Κατάλογο Επιμορφωμένων Χρηματοοικονομικών Διαμεσολαβητών που τηρεί.
 • Στη συνέχεια, ο προτεινόμενος από μέρους σας διαμεσολαβητής αποστέλλει αίτημα διαμεσολάβησης στο άλλο μέρος, με βάση την κείμενη νομοθεσία. Στο αίτημα διαμεσολάβησης, ο διαμεσολαβητής συμπεριλαμβάνει και την «Αίτηση Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Διαμεσολάβησης» που υποβάλατε προς το Κέντρο.

Βήμα 2: Συναντήσεις διαμεσολάβησης

Οι συναντήσεις διαμεσολάβησης πραγματοποιούνται μεταξύ των μερών και του διαμεσολαβητή, με τη συμμετοχή των πληρεξουσίων δικηγόρων των μερών, καθώς και τυχόν συμβούλων και λοιπών προσώπων που τα μέρη επιθυμούν να παρίστανται στη διαδικασία της διαμεσολάβησης.

Το Κέντρο, κατά το στάδιο αυτό, μεριμνά ώστε:

 • Να οργανωθούν οι συναντήσεις διαμεσολάβησης (κοινές και κατ’ ιδίαν), σε συνεννόηση με τον διαμεσολαβητή και τα μέρη, σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες με κατάλληλο σύγχρονο εξοπλισμό.
 • Να παρέχει κάθε αναγκαία γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια της διαδικασία διαμεσολάβησης.

Βήμα 3: Ολοκλήρωση διαδικασίας διαμεσολάβησης

 • Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της διαμεσολάβησης, τότε συντάσσεται πρακτικό διαμεσολάβησης, το οποίο, εφόσον επιτύχατε να επιλυθεί η διαφορά σας, περιλαμβάνει τη συμφωνία στην οποία καταλήξατε. Το πρακτικό διαμεσολάβησης συντάσσεται από τον διαμεσολαβητή και υπογράφεται από τον ίδιο, τα μέρη και τους πληρεξουσίους δικηγόρους των μερών.
 • Το Κέντρο, με στόχο τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του, μετά το πέρας κάθε διαδικασίας διαμεσολάβησης επικοινωνεί με τα μέρη της διαφοράς για την αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρείχε, εφόσον τα μέρη έχουν χορηγήσει τη ρητή έγγραφη συναίνεση τους.

 

Αρχική Υποχρεωτική Συνεδρία Διαμεσολάβησης

 

 • Για τη διεξαγωγή της Αρχικής Υποχρεωτικής Συνεδρίας Διαμεσολάβησης, συμπληρώστε και αποστείλετε «Αίτηση Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Αρχικής Υποχρεωτικής Συνεδρίας Διαμεσολάβησης»* στο Κέντρο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου finadr@hobis.gr, φαξ 210-3238821 ή ταχυδρομείου: Μασσαλίας 1, 10680, Αθήνα. Μπορείτε να βρείτε την αίτηση εδώ.
 • Το Κέντρο, μόλις παραλάβει την Αίτησή σας και επιβεβαιώσει ότι το αντικείμενο της διαφοράς εμπίπτει στις διαφορές που αναλαμβάνει, σας καλεί να επιλέξετε διαμεσολαβητή από τον Κατάλογο Επιμορφωμένων Χρηματοοικονομικών Διαμεσολαβητών του Κέντρου, εφόσον κατά την υποβολή της Αίτησης δεν έχετε ορίσει προτεινόμενο προς το άλλο μέρος της διαφοράς διαμεσολαβητή.
 • Το Κέντρο αναλαμβάνει να ενημερώσει τον επιλεγμένο διαμεσολαβητή και να επιβεβαιώσει τη διαθεσιμότητά του.
 • Ο επιλεγμένος διαμεσολαβητής επικοινωνεί με το άλλο μέρος (στην περίπτωση που η Αίτηση δεν έχει υποβληθεί από κοινού), και εφόσον και το μέρος αυτό αποδεχτεί τον ορισμό του,  καλείται να προσέλθει στην Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης στο Κέντρο.
 • Το Κέντρο συντονίζει, σε συνεργασία με το διαμεσολαβητή και τα μέρη, τον προγραμματισμό της Αρχικής Υποχρεωτικής Συνεδρίας Διαμεσολάβησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την άρτια διεξαγωγή της.
 • Εφόσον έχετε επιλέξει διαμεσολαβητή από κοινού με το άλλο μέρος, τότε η «Αίτηση Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Αρχικής Υποχρεωτικής Συνεδρίας Διαμεσολάβησης» συμπληρώνεται και υποβάλλεται από κοινού και από τα δύο μέρη.

Τιμολογιακή πολιτική

Η χρέωση για τη παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής της Αρχικής Υποχρεωτικής Συνεδρίας Διαμεσολάβησης είναι €20 πλέον ΦΠΑ 24% για το μέρος που εκκινεί τη διαδικασία, καθώς και για το μέρος που είναι πάροχος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Εφόσον τα μέρη, μετά την Αρχική Υποχρεωτική Συνεδρία Διαμεσολάβησης, αποφασίσουν να επιλέξουν τελικά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης για την επίλυση της διαφοράς τους με την παροχή των υποστηρικτικών υπηρεσιών του Κέντρου, τότε το ποσό αυτό τους επιστρέφεται, συμψηφιζόμενο με το κόστος παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης (βλέπε παρακάτω).

 

Η χρέωση για τη παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης είναι €90 πλέον ΦΠΑ 24% για κάθε μέρος. Η χρέωση αυτή περιλαμβάνει:

 • Χρήση κατάλληλα διαμορφωμένων αιθουσών για τη διεξαγωγή διαδικασίας διαμεσολάβησης (κοινές συνεδριάσεις, κατ’ ιδίαν συναντήσεις).
 • Πρόσβαση στα μέρη στον Κατάλογο Επιμορφωμένων Χρηματοοικονομικών Διαμεσολαβητών Κέντρου για επιλογή διαμεσολαβητή**.
 • Παροχή αναγκαίου εξοπλισμού (τηλέφωνο, εκτυπωτής/φωτοτυπικό, πρόσβαση στο διαδίκτυο), γραμματειακής και λοιπής διοικητικής φύσης υποστήριξης κατά τις ημέρες διεξαγωγής διαδικασίας διαμεσολάβησης.
 • Παροχή επισιτιστικών (καφές, σνακ) κατά τις ημέρες διεξαγωγής διαδικασίας διαμεσολάβησης.
 • Χρήση χώρων για τη διεξαγωγή προπαρασκευαστικών συναντήσεων μεταξύ του διαμεσολαβητή και των μερών, πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαμεσολάβησης***.

Η καταβολή της χρέωσης για τη παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης από τα μέρη γίνεται μόνο εφόσον έχουν συναινέσει και τα δύο μέρη για την επίλυση της διαφοράς με τη διαδικασία διαμεσολάβησης και έχουν επιλέξει διαμεσολαβητή κοινής αποδοχής.

Σε περίπτωση ματαίωσης της διαμεσολάβησης τα μέρη δεν βαρύνονται με καμία χρέωση και τυχόν καταβληθείσα χρέωση επιστρέφεται.

Σημειώνεται ότι η αμοιβή του διαμεσολαβητή και ο τρόπος καταβολής της συμφωνείται απευθείας μεταξύ του διαμεσολαβητή και των μερών, χωρίς οποιαδήποτε συμμετοχή του Κέντρου.

 

 «Αίτηση Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Διαμεσολάβησης»  και η «Αίτηση Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Αρχικής Υποχρεωτικής Συνεδρίας Διαμεσολάβησης» απευθύνονται στο ΕΛΚΕΧΔ και δεν συνιστούν αιτήματα προσφυγής στη διαδικασία διαμεσολάβησης ή στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, ως αυτή ρυθμίζεται με τις ειδικότερες διατάξεις του αρ. 7 του ν. 4640/2019.

** Το μέρος, κατά την υποβολή Αίτησης στο ΕΛΚΕΧΔ, μπορεί να προτείνει διαμεσολαβητή, ανεξαρτήτως του ΚΕΧΔ. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν οι ίδιες χρεώσεις και παρεχόμενες υπηρεσίες.

***Κατόπιν συνεννόησης με το Κέντρο και με βάση τη διαθεσιμότητα.

 

Πατήστε ΕΔΩ για να υποβάλλετε Αίτηση Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Διαμεσολάβησης

Πατήστε ΕΔΩ για να υποβάλλετε Αίτηση Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Αρχικής Υποχρεωτικής Συνεδρίας Διαμεσολάβησης

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ