10440 αστική χρέωση +30 210 3376700 international calls

ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Χ.Μ

Κατεβάστε το Έντυπο Παραπόνων

Υπηρεσίες που προσφέρουμε

Υπηρεσίες που προσφέρουμε

Το ΕΚΕΕΧΔ προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες υλικοτεχνικής και διοικητικής φύσης στη διαδικασία της διαμεσολάβησης χρηματοοικονομικών διαφορών, διασφαλίζοντας την άρτια οργάνωση για τη  διεξαγωγή της διαδικασίας.

Ποιο συγκεκριμένα, το ΕΚΕΕΧΔ:

 • Προσφέρει στα μέρη, εφόσον το ζητήσουν, πρόσβαση στον Κατάλογο Επιμορφωμένων Χρηματοοικονομικών Διαμεσολαβητών (ΚΕΧΔ) του ΕΚΕΕΧΔ, προκειμένου να επιλέξουν διαμεσολαβητή κοινής αποδοχής.
 • Αναλαμβάνει την επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας του επιλεγμένου από τα μέρη διαμεσολαβητή κοινής αποδοχής.
 • Αναλαμβάνει την επικοινωνία με τα μέρη για την επιβεβαίωση της αποδοχής της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από το ΕΚΕΕΧΔ για την επίλυση της διαφοράς τους με τη διαδικασία διαμεσολάβησης.
 • Παρέχει ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες με κατάλληλο σύγχρονο εξοπλισμό για την άρτια διεξαγωγή της διαδικασίας διαμεσολάβησης, στο πλαίσιο τόσο κοινών όσο και κατ’ ιδίαν συναντήσεων (caucus meetings).
 • Παρέχει αίθουσες διαλειμμάτων (coffee breaks, ελαφρύ γεύμα).
 • Συντονίζει, σε συνεργασία με τον διαμεσολαβητή και τα μέρη, τον προγραμματισμό της συνάντησης για την υπογραφή του συμφωνητικού υπαγωγής της διαφοράς σε διαμεσολάβηση.
 • Συντονίζει, σε συνεργασία με τον διαμεσολαβητή και τα μέρη, τον προγραμματισμό των συναντήσεων διαμεσολάβησης (ημερομηνία, ώρα διεξαγωγής), καθώς και κάθε άλλης προπαρασκευαστικής συνάντησης με τα μέρη.

Το ΕΚΕΕΧΔ παρέχει τις προσφερόμενες υπηρεσίες του με σεβασμό και προσήλωση στις αρχές της εμπιστευτικότητας, της ιδιωτικής αυτονομίας, της ουδετερότητας και της αμεροληψίας, που διέπουν το θεσμό της διαμεσολάβησης. Επομένως, δεν εμπλέκεται στο ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας επίλυσης διαφορών, το οποίο ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του διαμεσολαβητή που έχουν από κοινού επιλέξει τα μέρη, και ο οποίος εκτελεί το έργο του με απόλυτη ανεξαρτησία και εχεμύθεια.

 

Η διαφορά σας στο ΕΚΕΕΧΔ

Εάν επιθυμείτε να επιλύσετε τη διαφορά σας με διαμεσολάβηση στο ΕΚΕΕΧΔ, τότε ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1: Αντικείμενο της διαφοράς

Το ΕΚΕΕΧΔ υποδέχεται εμπορικές διαφορές και ιδίως χρηματοοικονομικού αντικειμένου για την επίλυση με τη διαδικασία της διαμεσολάβηση. Ελέγξτε, επομένως, εάν η διαφορά σας εμπίπτει σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες (ενδεικτικά):

 • Δανειακές και άλλες συμβάσεις με πιστωτικά ιδρύματα και άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα, όπως οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του ν. 4354/2015 όπως αυτός κάθε φορά ισχύει.
 • Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).
 • Συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων/εκχώρησης απαιτήσεων (factoring/forfaiting).
 • Χρηματιστηριακές συμβάσεις και συμβάσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.
 • Συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης.
 • Διαφορές από επενδυτικές συμβάσεις γενικά.
 • Εμπορικές διαφορές μεταξύ φυσικών ή και νομικών προσώπων.

 Βήμα 2: Αποστολή Αίτησης Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Διαμεσολάβησης

 • Συμπληρώστε και αποστείλετε «Αίτηση Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Διαμεσολάβησης» στο ΕΚΕΕΧΔ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (fin-adr@hobis.gr), φαξ (210-3238821) ή ταχυδρομείου (Μασσαλίας 1, 10680, Αθήνα). Μπορείτε να βρείτε την αίτηση εδώ.
 • Το ΕΚΕΕΧΔ, μόλις παραλάβει την Αίτησή σας, εξετάζει εάν το αντικείμενο της διαφοράς εμπίπτει στις διαφορές που αναλαμβάνει. Εάν εμπίπτει, τότε το ΕΚΕΕΧΔ αναλαμβάνει:
  • Να επικοινωνήσει με το άλλο μέρος (στην περίπτωση που η Αίτηση δεν έχει υποβληθεί από κοινού), καλώντας το να δηλώσει εάν συμφωνεί με την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από το ΕΚΕΕΧΔ για την επίλυση της διαφοράς με τη διαδικασία διαμεσολάβησης.
  • Να σας παράσχει πρόσβαση στον Κατάλογο Επιμορφωμένων Χρηματοοικονομικών Διαμεσολαβητών του ΕΚΕΕΧΔ προκειμένου να επιλέξετε από κοινού κατάλληλο διαμεσολαβητή, ο οποίος να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της διαφοράς σας (η πρόσβαση στον Κατάλογο δίνεται όταν συναινέσει και το άλλο μέρος στην επίλυση της διαφορά με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης).
  • Να επιβεβαιώσει τη διαθεσιμότητα του επιλεγμένου από τα μέρη διαμεσολαβητή κοινής αποδοχής.

Βήμα 3: Συναντήσεις διαμεσολάβησης

Οι συναντήσεις διαμεσολάβησης πραγματοποιούνται μεταξύ των μερών και του διαμεσολαβητή, με τη συμμετοχή των πληρεξουσίων δικηγόρων των μερών, καθώς και τυχόν συμβούλων, τεχνικών συμβούλων και λοιπών προσώπων που τα μέρη επιθυμούν να παρίστανται στη διαδικασία της διαμεσολάβησης.

Το ΕΚΕΕΧΔ, κατά το στάδιο αυτό, μεριμνά ώστε:

 • Να οργανωθούν οι συναντήσεις διαμεσολάβησης (κοινές και κατ’ ιδίαν), σε συνεννόηση με τον διαμεσολαβητή και τα μέρη, σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες με κατάλληλο σύγχρονο εξοπλισμό.
 • Να παρέχει κάθε αναγκαία γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια της διαδικασία διαμεσολάβησης.

Βήμα 4: Ολοκλήρωση διαδικασίας διαμεσολάβησης

 • Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της διαμεσολάβησης, τότε συντάσσεται πρακτικό διαμεσολάβησης, το οποίο, εφόσον επιτύχατε να επιλυθεί η διαφορά σας, περιλαμβάνει τη συμφωνία στην οποία καταλήξατε. Το πρακτικό διαμεσολάβησης συντάσσεται από τον διαμεσολαβητή και υπογράφετε από τον ίδιο, τα μέρη και τους πληρεξουσίους δικηγόρους των μερών.
 • Το ΕΚΕΕΧΔ, με στόχο τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του, μετά το πέρας κάθε διαδικασίας διαμεσολάβησης επικοινωνεί με τα μέρη της διαφοράς για την αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρείχε, εφόσον τα μέρη έχουν χορηγήσει τη ρητή έγγραφη συναίνεση τους.

 

Τιμολογιακή πολιτική

Η χρέωση για κάθε μέρος που απολαμβάνει τις υποστηρικτικές υπηρεσίες του ΕΚΕΕΧΔ στη διαδικασία διεξαγωγής διαμεσολάβησης είναι €90 πλέον ΦΠΑ 24%. Η χρέωση αυτή περιλαμβάνει:

 • Χρήση κατάλληλα διαμορφωμένων αιθουσών για τη διεξαγωγή διαδικασίας διαμεσολάβησης (κοινές συνεδρίασες, κατ’ ιδίαν συναντήσεις) για μία ημέρα. Για κάθε πρόσθετη ημέρα η χρέωση για κάθε μέρος είναι €30 πλέον ΦΠΑ 24%.
 • Πρόσβαση στα μέρη στον Κατάλογο Επιμορφωμένων Χρηματοοικονομικών Διαμεσολαβητών (ΚΕΧΔ) του ΕΚΕΕΧΔ για επιλογή διαμεσολαβητή*.
 • Παροχή αναγκαίου εξοπλισμού (τηλέφωνο, εκτυπωτής/φωτοτυπικό, πρόσβαση στο διαδίκτυο), γραμματειακής και λοιπής διοικητικής φύσης υποστήριξης κατά τις ημέρες διεξαγωγής διαδικασίας διαμεσολάβησης.
 • Παροχή επισιτιστικών (καφές, σνακ) κατά τις ημέρες διεξαγωγής διαδικασίας διαμεσολάβησης.
 • Χρήση χώρων για τη διεξαγωγή προπαρασκευαστικών συναντήσεων μεταξύ του διαμεσολαβητή και των μερών, πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαμεσολάβησης**.

Η καταβολή της χρέωσης από τα μέρη γίνεται μόνο εφόσον έχουν συναινέσει και τα δύο μέρη στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από το ΕΚΕΕΧΔ για την επίλυση της διαφοράς με τη διαδικασία διαμεσολάβησης και έχουν επιλέξει διαμεσολαβητή κοινής αποδοχής.

Σε περίπτωση ματαίωσης της διαμεσολάβησης τα μέρη δεν βαρύνονται με καμμία χρέωση και τυχόν καταβληθείσα χρέωση επιστρέφεται.

Σημειώνεται ότι η αμοιβή του διαμεσολαβητής και ο τρόπος καταβολής της συμφωνείται απευθείας μεταξύ του διαμεσολαβητή και των μερών, χωρίς οποιαδήποτε συμμετοχή του ΕΚΕΕΧΔ.

* Το μέρος, κατά την υποβολή Αίτησης στο ΕΚΕΕΧΔ, μπορεί να προτείνει διαμεσολαβητή, ανεξαρτήτως του ΚΕΧΔ. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν οι ίδιες χρεώσεις και παρεχόμενες υπηρεσίες.

**Κατόπιν συνεννόησης με το ΕΚΕΕΧΔ και με βάση τη διαθεσιμότητα.

Πατήστε ΕΔΩ για να υποβάλλετε Αίτηση

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρει το ΕΚΕΕΧΔ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.