Μασσαλίας 1, 106 80, Αθήνα

210 3376 710 / fin-adr@hobis.gr

Πολιτική Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ΕΛΚΕΧΔ

Η παρακάτω ενημέρωση αφορά όλους εσάς που ως φυσικά πρόσωπα  επιθυμείτε την παροχή των υποστηρικτικών υπηρεσιών του ΕΛΚΕΧΔ για την επίλυση της διαφοράς σας με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, και περιλαμβάνει τους όρους, τα δικαιώματά σας καθώς και τον τρόπο άσκησης τους, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Το ΕΛΚΕΧΔ είναι ένας τομέας της Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (Ε.Χ.Μ. –Ε.Ε.Ε.Δ.) » πρώην  (Μ.Τ.Ε.Υ.), στην ευρύτερη λειτουργία της οποίας υπάγεται ,  που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μασσαλίας αρ. 1, Τ.Κ. 10680), ΑΦΜ 999119797, τηλ. 210- 3676700 ηλεκτρονική διεύθυνση  www.hobis.gr

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στον Καταστατικό και τον Κανονισμό Λειτουργίας του και το νομικό πλαίσιο που διέπει τη σύσταση και λειτουργία του.

Ο ΕΧΜ – ΕΕΕΔ, με συνέπεια στο θεσμικό του ρόλο ως Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, προασπίζει την αρχή του σεβασμού της ιδιωτικότητας, περιλαμβανομένης της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όσον αφορά τη λειτουργία του, δεσμεύεται γενικότερα για την τήρηση απορρήτου και εχεμύθειας σχετικά με τις  πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση του, όπως και ειδικότερα  στην τήρηση των διατάξεων  του   Κανονισμού (ΕΕ)  2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, όπως εκάστοτε ισχύουν και κάθε άλλης ειδικότερης σχετικής νομοθεσίας. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζει  εσωτερικές διαδικασίες, υιοθετεί πολιτικές και λαμβάνει  πρόσφορα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, τα οποία διασφαλίζουν τη σύννομη και θεμιτή επεξεργασία καθώς και την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που του γνωστοποιούνται στο πλαίσιο των εργασιών του.

I. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα και τι είναι η επεξεργασία τους

O όρος προσωπικά δεδομένα αναφέρεται σε κάθε πληροφορία που σας αφορά ως φυσικό πρόσωπο, «υποκείμενο των δεδομένων», όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση,  αριθμός κινητού και σταθερού τηλεφώνου του, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ΑΔΤ, ΑΦΜ, οι οποίες προσδιορίζουν μόνες τους ή συνδυαστικά  μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας, στο εξής «Προσωπικά Δεδομένα».

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων με ή χωρίς χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή τους.

II. Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε και από ποιες πηγές

Συλλέγουμε και τηρούμε σε φυσικό ή/και  ηλεκτρονικό αρχείο, τα προσωπικά σας δεδομένα που μας δηλώνετε στην αίτηση σας, (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, fax)  κατά την υποβολή της, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου προσώπου.

III. Για ποιο σκοπό τα επεξεργαζόμαστε – νομικές βάσεις

Τα παραπάνω δεδομένα επεξεργαζόμαστε κατ’ αρχήν για την ικανοποίηση της αίτησης σας και συνακόλουθα για την παροχή των υποστηρικτικών μας υπηρεσιών, καθώς και για λόγους ταυτοποίησης σας κατά τις απαραίτητες επικοινωνίες μας. Συνεπώς η παραπάνω επεξεργασία γίνεται  προς ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος που ατομικά επιδιώκετε και αφού προηγουμένως έχετε έμπρακτα και ενυπόγραφα συμφωνήσει, χορηγώντας μας με δική σας πρωτοβουλία  τα δεδομένα σας. Την παραπάνω συναίνεση σας έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας που βασίστηκε σε αυτήν. Στην περίπτωση αυτή δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε την παροχή των υπηρεσιών  μας για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας τα χορηγήσατε.

Ορισμένα δεδομένα σας τα επεξεργαζόμαστε επίσης  για στατιστικούς λόγους χωρίς κανένα συσχετισμό με το πρόσωπό σας, καθότι υπόκεινται σε ψευδοανωνυμοποίηση..

Τα δεδομένα σας τέλος ενδέχεται να τύχουν επεξεργασίας με σκοπό τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για λόγους που αφορούν το δημόσιο συμφέρον.

IV. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας

Γνώση των προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνει το  ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει τις υπηρεσίας μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Επίσης ενδέχεται να λάβουν γνώση τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών τεχνολογίας προς το φορέα μας, στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, οι οποίοι ανταποκρίνονται σε αυστηρά πρότυπα επεξεργασίας και ασφάλειας δεδομένων. Τα παραπάνω πρόσωπα και πάροχοι δεσμεύονται  να τηρούν την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας, να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την επεξεργασία και  προστασία τους ενώ υπόκεινται σε ελέγχους για την αποτελεσματική τήρηση των παραπάνω δεσμεύσεων τους. Τα δεδομένα σας ενδέχεται επίσης να διαβιβάσουμε σε αρμόδιες Δικαστικές, Εισαγγελικές και άλλες Δημόσιες ή/και Ανεξάρτητες Αρχές, εφόσον τούτο μας υπαγορεύουν νομικές μας υποχρεώσεις ή δικαιώματα.

V. Χρόνος τήρησης των δεδομένων σας

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο απαιτείται σύμφωνα με το σκοπό για τον οποίο μας τα χορηγήσατε όπως αναφέρεται παραπάνω στο σημείο 3. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα σας  διατηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε ετών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμεσολάβησης με την παροχή των υποστηρικτικών μας υπηρεσιών. Σε περίπτωση που δεν σας παρασχεθούν για οποιοδήποτε λόγο οι υποστηρικτικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης από το ΕΛΚΕΧΔ (π.χ. το αίτημα σας δεν γίνει αποδεκτό από το μέρος Β ή υπαναχωρήσετε από αυτό πριν την έναρξη της διαδικασίας διαμεσολάβησης),   τα δεδομένα σας θα τηρούνται για ένα  μήνα από την τελευταία ημέρα του μήνα εντός του οποίου σας παρασχέθηκε η σχετική ενημέρωση.

Τα προαναφερόμενα κατά περίπτωση χρονικά διαστήματα ενδέχεται να παραταθούν, εφόσον τούτο μας ζητηθεί από οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη Δημόσια Αρχή και σε κάθε περίπτωση εφόσον υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για την διατήρηση των παραπάνω δεδομένων, όπως η θεμελίωση, άσκηση υποστήριξη ή αντίκρουση νομικών αξιώσεων ή λόγοι που αφορούν το δημόσιο συμφέρον. Επίσης, ορισμένα δεδομένα σας δύναται να τηρούνται για περισσότερο χρονικό διάστημα καθώς τα επεξεργαζόμαστε για στατιστικούς λόγους, χωρίς όμως κανένα συσχετισμό με το πρόσωπο σας, καθώς υπόκεινται σε ψευδοανωνυμοποίηση.

VI. Τα δικαιώματα σας

Έχετε πάντα τη δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση (σημ.VIII)  για να ασκήσετε  τα νόμιμα δικαιώματα σας.

Για την προστασία των δικών σας δικαιωμάτων, θα πρέπει παράλληλα να μας χορηγείτε τα στοιχεία ταυτοποίησης σας (αντίγραφο αστυνομικής σας ταυτότητας ή διαβατηρίου).

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από εμάς.
  • Δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών  δεδομένων σας και  συμπλήρωσης ελλιπών στοιχείων.
  • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας («δικαίωμα στη λήθη»), με την επιφύλαξη ότι δεν υπάρχει κάποιος εύλογος, νόμιμος λόγος ή υποχρέωση μας να τα διατηρήσουμε.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας, στις περιπτώσεις που αμφισβητείται η ακρίβειά τους, η νομιμότητα της επεξεργασίας τους ή τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκαν.
  • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας, δηλαδή τη μεταφορά τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα και κατά συνέπεια δεν περιλαμβάνει έντυπα αρχεία και η άσκηση του παραπάνω δικαιώματος σας, δεν επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.
  • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν  επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας, όπως η θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή λόγοι που αφορούν το δημόσιο συμφέρον.

VII. Αρμόδια Αρχή

Εφόσον θεωρείτε ότι παραβιάζονται με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα σας αναφορικά με την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, (Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, e- mail  contact@dpa.gr).

VIII. Επικοινωνία

Εφόσον επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, να μας υποβάλλεται οποιοδήποτε σχόλιο ή καταγγελία, μπορείτε  να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, dpo@hobis.gr. Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαίωματά σας παρακαλούμε συμπληρώσετε καταλλήλως το έντυπο αίτησης που θα βρείτε εδώ.

IX. Τροποποιήσεις

Η παρούσα ενημέρωση μπορεί να συμπληρωθεί ή και τροποποιηθεί, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο καθώς και μετά από κάθε επικαιροποίηση των εσωτερικών μας διαδικασιών και πρακτικών προστασίας δεδομένων. Η επικαιροποιημένη ενημέρωση σας  βρίσκεται αναρτημένη στον διαδικτυακό μας ιστοτόπο (www.hobis.gr) και είναι πάντα διαθέσιμη και στα γραφεία μας Μασσαλίας 1, Αθήνα.