10440 αστική χρέωση +30 210 3376700 international calls

ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Χ.Μ

Κατεβάστε το Έντυπο Παραπόνων

Διαμεσολάβηση

Τι είναι η διαμεσολάβηση

Η διαμεσολάβηση αποτελεί μία ευρέως χρησιμοποιούμενη, διεθνώς, εναλλακτική μέθοδο επίλυση ιδιωτικών διαφορών. Στην Ελλάδα, εισήχθη ως θεσμός  το 2010 και επαναρρυθμίστηκε πρόσφατα με το N. 4512/2018. Με τη συνδρομή του διαμεσολαβητή, ενός εξειδικευμένου, ανεξάρτητου, ουδέτερου και αμερόληπτου τρίτου προσώπου, τα μέρη μίας διαφοράς διευκολύνονται, ώστε τα ίδια, με την βοήθεια του νομικού τους παραστάτη, να επιτύχουν μία αμοιβαία αποδεκτή, επωφελή και βιώσιμη λύση της διαφοράς τους.

Γιατί να επιλέξω τη διαμεσολάβηση;

Εκούσια επιλογή λύσης
Στη διαμεσολάβηση τα μέρη προσέρχονται οικειοθελώς, με καλή πίστη για να επιλύσουν τη διαφορά τους. Εφόσον καταλήξουν σε συμφωνία, αυτή θα είναι προϊόν της δικής τους προσπάθειας και βούλησης και όχι προϊόν επιβολής από κάποιον τρίτο. Ιδιαίτερα στις χρηματοοικονομικές και ευρύτερα στις εμπορικές διαφορές, ο οικειοθελής χαρακτήρας προσφυγής στη διαμεσολάβηση μπορεί να αποκαταστήσει σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών και να εξασφαλίσει τη διατήρηση ειρηνικών σχέσεων μεταξύ τους. Τα μέρη είναι, επίσης, ελεύθερα να διακόψουν οποτεδήποτε το επιθυμούν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της διαμεσολάβησης.

Εξοικονόμηση χρόνου και δαπανών
Η διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι πολύ πιο σύντομη (ανάλογα με τη φύση της διαφοράς μπορείς να ολοκληρωθεί σε λίγες μόνο ημέρες)  και λιγότερο δαπανηρή σε σχέση με δικαστικές διαδικασίες, οι οποίες συνήθως είναι μακροχρόνιες και δαπανηρές. Ιδιαίτερα στις εμπορικές και χρηματοοικονομικές υποθέσεις, ο χρόνος και το κόστος μιας ενδεχόμενης επίλυσης της διαφοράς είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες που τα μέρη σταθμίζουν.

Εμπιστευτικότητα, Αμεροληψία και Αποτελεσματικότητα
Η διαδικασία της διαμεσολάβησης έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα. Ο διαμεσολαβητής, κοινής αποδοχής των μερών, ενεργεί με αμεροληψία, ουδετερότητα και εχεμύθεια. Δεν αποκαλύπτει πληροφορίες  που του γνωστοποιεί  εμπιστευτικά το ένα μέρος της διαφοράς στο άλλο, ούτε κοινοποιεί σε τρίτους τα δεδομένα που πληροφορήθηκε κατά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Ο διαμεσολαβητής είναι πρόσωπο που έχει λάβει ειδική εκπαίδευση, είναι διαπιστευμένος και εγγεγραμμένος στο Μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και δεσμεύεται για την τήρηση της νομοθεσίας που διέπει τη διαμεσολάβηση και του Κώδικα Δεοντολογίας. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά τον καθιστούν κρίσιμο παράγοντα για  τη νομιμότητα και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας.

Δεσμευτικότητα – Εκτελεστότητα συμφωνίας
Η συμφωνία που προκύπτει από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης (πρακτικό διαμεσολάβησης), αποτυπώνεται εγγράφως και είναι νομικά δεσμευτική. Μπορεί, επίσης, από την κατάθεσή στη γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου, να καταστεί εκτελεστός τίτλος, εφόσον περιλαμβάνει αξίωση που μπορεί να εκτελεστεί αναγκαστικά (π.χ. χρηματική). Αν, από την άλλη, τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία, διατηρούν τη δυνατότητα  να προσφύγουν οποτεδήποτε στα αρμόδια δικαστήρια ή σε άλλη διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης της διαφοράς τους.

Δυνατότητα διατήρησης της συναλλακτικής/βιοτικής σχέσης των μερών
Η διαμεσολάβηση είναι πάνω απ’ όλα μία επιλογή πολιτισμού. Τα μέρη που την επιλέγουν, έχουν τη δυνατότητα να μην διαρρήξουν τις συναλλακτικές ή άλλες βιοτικές τους σχέσεις, τις οποίες συχνά έχουν ουσιαστικό  συμφέρον  να διατηρήσουν. Αντίθετα, οι σχέσεις αυτές πολλές φορές εντείνονται και  διαρρηγνύονται όταν ακολουθείται η δικαστική διαδικασία, χωρίς να είναι μετά εύκολο να αποκτήσουν σημείο επαφής.

Διαμεσολάβηση σε εμπορικές και  χρηματοοικονομικές διαφορές

Οι εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές, όπως ενδεικτικά χρηματοπιστωτικές, επενδυτικές, ασφαλιστικές, εκτελούνται με την ελεύθερη βούληση των μερών και την προσδοκία αμοιβαίου οφέλους. Σε ένα απρόβλεπτο και  μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον οι προσδοκίες των συναλλασσόμενων συχνά διαψεύδονται και η επιτυχής διευθέτηση  των ζητημάτων που προκύπτουν απαιτεί άμεση, σταθμισμένη και εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Το πλαίσιο των εμπορικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών (οικονομικό, νομικό, εποπτικό, τεχνικό)  γίνεται ολοένα πιο περίπλοκο, λόγω του συχνά δυσχερούς και πολυσχιδούς ρυθμιστικού περιβάλλοντος.

Η επιλογή της διαμεσολάβησης για την επίλυση των παραπάνω διαφορών παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα:

  • Είναι άμεση, καθώς με βάση τις τρέχουσες συνθήκες επιτρέπει στα μέρη να επανασχεδιάσουν χωρίς μακρόχρονη αβεβαιότητα τον εμπορικό και  χρηματοοικονομικό τους προγραμματισμό.
  • Είναι σταθμισμένη, καθώς εφόσον προκύψει συμφωνία, αυτή θα είναι προϊόν καλά μελετημένων παραδοχών, ώστε να είναι βιώσιμη και τα μέρη να μην επιβαρύνονται πάνω από τις αντικειμενικές τους δυνατότητες.
  • Είναι εξειδικευμένη, καθώς γίνεται με τη συνδρομή ενός έμπειρου διαμεσολαβητή, που διαθέτει εξειδίκευση στα τρέχοντα εμπορικά και χρηματοοικονομικά θέματα.