10440 αστική χρέωση +30 210 3376700 international calls

ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Χ.Μ

Κατεβάστε το Έντυπο Παραπόνων

Τι εξετάζει

Ο ΕΧΜ εξετάζει αμερόληπτα, με εχεμύθεια και εντελώς δωρεάν:

Ο ΕΧΜ δεν εξετάζει ή παύει την εξέταση διαφοράς:

  • αν ο συναλλασσόμενος δεν προσπάθησε να επικοινωνήσει με την τράπεζα ή την επενδυτική εταιρία, προκειμένου να συζητήσει τη διαφορά και να επιδιώξει, ως πρώτο βήμα, να την επιλύσει απευθείας με αυτή

  • αν η διαφορά ή το ευρύτερο θέμα στο οποίο αυτή εντάσσεται, εξετάζεται ή έχει εξεταστεί προηγουμένως από δικαστήριο ή από άλλον φορέα ΕΕΔ (π.χ. Συνήγορο του Καταναλωτή)

  • αν ο συναλλασσόμενος δεν υπέβαλε το παράπονο στον ΕΧΜ εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την ημερομηνία κατά την οποία την υπέβαλε για πρώτη φορά, αποδεδειγμένα, στην τράπεζα ή την επενδυτική εταιρία

  • αν η διαφορά είναι επουσιώδης ή βασίζεται σε κακόβουλη καταγγελία

  • αν η εξέταση της διαφοράς θα έβλαπτε σημαντικά την αποτελεσματική λειτουργία του