10440 αστική χρέωση +30 210 3376700 international calls

ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Χ.Μ

Κατεβάστε το Έντυπο Παραπόνων

Προφίλ

Χαιρετισμός Χρηματοοικονομικού Μεσολαβητή

Σας καλωσορίζω στον ιστότοπο του «Ελληνικού Χρηματοοικονομικού Μεσολαβητή – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών» (ΕΧΜ-ΕΕΕΔ).

Ελπίζω να βρείτε εδώ τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν, είτε επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, είτε θέλετε απλώς να ενημερωθείτε για τον φορέα και το έργο μας.

Θεόδωρος Κουτσούμπας Δρ.Ν.

Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής

  1. Τι είναι

Ο ΕΧΜ-ΕΕΕΔ (πρώην «Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών») είναι εξειδικευμένος φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), καταχωρημένος στο Μητρώο Φορέων ΕΕΔ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο ΕΧΜ-ΕΕΕΔ οργανώνεται και δραστηριοποιείται στους εξής δύο τομείς:

α) Τον Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή (ΕΧΜ)

β) Το Ελληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Χρηματοοικονομικών Διαφορών (ΕΚΕΕΧΔ)

  1. Ίδρυση

Ο ΕΧΜ-ΕΕΕΔ ιδρύθηκε την 15η Μαρτίου 1999, Παγκόσμια Ημέρα του Καταναλωτή, αρχικά ως «Τραπεζικός Μεσολαβητής».  Τον Ιούνιο του 2005  συγχωνεύθηκε με τον Μεσολαβητή Κεφαλαιαγοράς και μετονομάσθηκε σε «Μεσολαβητής Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών» και τον Οκτώβριο του 2018 μετονομάσθηκε σε «Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής-Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών». Ο ΕΧΜ-ΕΕΕΔ λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

  1. Μέλη

Στον ΕΧΜ-ΕΕΕΔ συμμετέχουν τα μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών (ΣΜΕΧΑ) και της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ).

  1. Αρμοδιότητα

Ο ΕΧΜ, ο πρώτος από τους δύο τομείς δραστηριότητας του ΕΧΜ-ΕΕΕΔ, εξετάζει αμερόληπτα, δωρεάν, διαφορές σχετικά με την παροχή τραπεζικών και επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών, από τράπεζες και επενδυτικές εταιρίες εγκατεστημένες στην Ελλάδα, προς ιδιώτες και επιχειρήσεις (με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 1 εκατ. ευρώ), και μεσολαβεί με σκοπό την εξωδικαστική επίλυσή τους.

Ο ΕΧΜ εξετάζει διαφορές σχετικά με ηλεκτρονικές συμβάσεις παροχής τραπεζικών και επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ODR) της Ε.Ε.

Ο ΕΧΜ εξετάζει διασυνοριακές διαφορές, ως μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επίλυσης Χρηματοπιστωτικών Διαφορών (FIN-NET).

Ο ΕΧΜ είναι αρμόδιος φορέας εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) με βάση:

– τον Νόμο 4514/2018 (ά. 73) (ΦΕΚ Α 14/30.1.2018) (αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων),

– τον Νόμο 4537/2018 (ά. 100) (ΦΕΚ Α 84/15.5.2018) (υπηρεσίες πληρωμών),

– τον Νόμο 4021/2011 (ά. 26) (ΦΕΚ Α 218/03.10.2011) (εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων),

– τον Νόμο 4099/2012 (ά.95) (ΦΕΚ Α 250/20.12.2012) (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.)

– τον Νόμο 4141/2013 (ά. 30) (ΦΕΚ Α 81/05.04.2013) (μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 924/2009 – διασυνοριακές πληρωμές και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2012 – τεχνικές απαιτήσεις και επιχειρηματικοί κανόνες για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ)

– τον Νόμο 4438/2016 (ά. 37) (ΦΕΚ Α’ 220/28.11.2016) (συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία)  και

– τον Νόμο 4465/2017 (ά. 2, 14, 16, 19) (ΦΕΚ Α’ 47/04.04.2017) (συγκρισιμότητα τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά)

– τον Νόμο 4512/2018 (ά. 102) (ΦΕΚ Α 5/17.01.2018) και την Υ.Α. 5338/2018 (ά. 4θ, παρ. 2Αδ) (ΦΕΚ Β 40/17.01.2018) (προστασία των καταναλωτών – εμπορία από απόσταση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών)

Ο ΕΧΜ λαμβάνει, κατά μέσο όρο, ετησίως 10.000 προφορικά και 2.000 γραπτά παράπονα. Η διαδικασία εξέτασης των διαφορών ολοκληρώνεται, κατά μέσο όρο, σε 31 ημέρες, με συναινετική διευθέτησή τους σε ποσοστό περίπου 70%.

Το ΕΚΕΕΧΔ, ο δεύτερος τομέας δραστηριότητας του ΕΧΜ-ΕΕΕΔ, δημιουργήθηκε για να συμβάλει στη διάδοση και προαγωγή λοιπών, πέραν του ΕΧΜ, διαδικασιών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και παράλληλα να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ιδίως στον τομέα της εξωδικαστικής επίλυση ιδιωτικών διαφορών χρηματοοικονομικής φύσης (τραπεζικών, πιστωτικών, επενδυτικών, ασφαλιστικών, εμπορικών κ.ά.). Στο πλαίσιο αυτό, παρέχει, σε πρώτη φάση, υπηρεσίες υλικοτεχνικής και διοικητικής φύσης σε διαδικασίες Διαμεσολάβησης σε διαφορές χρηματοοικονομικού αντικειμένου (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΕΚΕΕΧΔ πατήστε εδώ).

  1. Συμμετοχές

Ο ΕΧΜ-ΕΕΕΔ είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επίλυσης Χρηματοπιστωτικών Διαφορών FIN-NET  και συμμετέχει στη Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου.

Ο ΕΧΜ-ΕΕΕΔ συμμετέχει στο Διεθνές Δίκτυο Μεσολαβητών Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών INFO Network.