10440 αστική χρέωση +30 210 3376700 international calls

ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ

Κατεβάστε το Έντυπο Παραπόνων

Προφίλ

Χαιρετισμός Μεσολαβητή Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών

Σας καλωσορίζω στον ιστότοπο του Μεσολαβητή Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Ελπίζω να βρείτε εδώ τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν, είτε επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, είτε θέλετε απλώς να ενημερωθείτε για τον φορέα και το έργο μας.

Θεόδωρος Κουτσούμπας Δρ.Ν.

Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών

  1. Τι είναι

Ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΜΤΕΥ) είναι εξειδικευμένος φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), καταχωρημένος στο Μητρώο Φορέων ΕΕΔ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο ΜΤΕΥ λαμβάνει, κατά μέσο όρο, ετησίως 10.000 προφορικά και 2.000 γραπτά παράπονα. Η διαδικασία εξέτασης των διαφορών ολοκληρώνεται, κατά μέσο όρο, σε 31 ημέρες, με συναινετική διευθέτησή τους σε ποσοστό 75%.

  1. Ίδρυση

Ο ΜΤΕΥ ιδρύθηκε την 15η Μαρτίου 1999, Παγκόσμια Ημέρα του Καταναλωτή, αρχικά ως Τραπεζικός Μεσολαβητής.  Τον Ιούνιο του 2005  συγχωνεύθηκε με τον Μεσολαβητή Κεφαλαιαγοράς και έκτοτε λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

  1. Μέλη

Στον ΜΤΕΥ συμμετέχουν τα μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών (ΣΜΕΧΑ) και της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ).

  1. Αρμοδιότητα

Ο ΜΤΕΥ εξετάζει αμερόληπτα, δωρεάν, διαφορές σχετικά με την παροχή τραπεζικών και επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών, από τράπεζες και επενδυτικές εταιρίες εγκατεστημένες στην Ελλάδα, προς ιδιώτες και επιχειρήσεις (με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 1 εκατ. ευρώ), και μεσολαβεί με σκοπό την εξωδικαστική επίλυσή τους.

Ο ΜΤΕΥ εξετάζει διαφορές σχετικά με ηλεκτρονικές συμβάσεις παροχής τραπεζικών και επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ODR) της Ε.Ε.

Ο ΜΤΕΥ εξετάζει διασυνοριακές διαφορές, ως μέλος του Δικτύου Εξωδικαστικών Διασυνοριακών Καταγγελιών στον Τομέα των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (FIN-NET).

Ο ΜΤΕΥ είναι αρμόδιος φορέας εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) με βάση:

– τον Νόμο 3606/2007 (ά. 62) (ΦΕΚ Α 195/17.8.2007) (αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων),

– τον Νόμο 3862/2010 (ά. 79) (ΦΕΚ Α 113/13.7.2010) (υπηρεσίες πληρωμών),

– τον Νόμο 4021/2011 (ά. 26) (ΦΕΚ Α 218/03.10.2011) (εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων),

– τον Νόμο 4099/2012 (ά.95) (ΦΕΚ Α 250/20.12.2012) (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.)

– τον Νόμο 4141/2013 (ά. 30) (ΦΕΚ Α 81/05.04.2013) (μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 924/2009 – διασυνοριακές πληρωμές και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2012 – τεχνικές απαιτήσεις και επιχειρηματικοί κανόνες για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ)

– την Απόφαση ΕΠΑΘ ΤτΕ 195/1/29.07.2016 (ΦΕΚ Β’ 2376/02.08.2016) (Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/3013)

– τον Νόμο 4438/2016 (ά. 37) (ΦΕΚ Α’ 220/28.11.2016) (συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία)  και

– τον Νόμο 4465/2017 (ά. 2, 14, 16, 19) (ΦΕΚ Α’ 47/04.04.2017) (συγκρισιμότητα τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά)

– τον Νόμο 4512/2018 (ά. 102) (ΦΕΚ Α 5/17.01.2018) και την Υ.Α. 5338/2018 (ά. 4θ, παρ. 2Αδ) (ΦΕΚ Β 40/17.01.2018) (προστασία των καταναλωτών – εμπορία από απόσταση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών)

Ο ΜΤΕΥ παρέχει συμβουλευτική συνδρομή στο πλαίσιο του προδικαστικού συμβιβασμού, σύμφωνα με το ά. 2 του Νόμου 3869/2010 (ΦΕΚ Α 130/3.8.2010) (υπερχρεωμένα νοικοκυριά).

  1. Συμμετοχές

Ο ΜΤΕΥ είναι ιδρυτικό μέλος του Δικτύου Εξωδικαστικών Διασυνοριακών Καταγγελιών στον Τομέα των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών FIN-NET (2001) και συμμετέχει στη Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου.

Ο ΜΤΕΥ συμμετέχει στο Διεθνές Δίκτυο Μεσολαβητών Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών INFO Network.