10440 αστική χρέωση +30 210 3376700 international calls

ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Χ.Μ

Κατεβάστε το Έντυπο Παραπόνων

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Η παρακάτω ενημέρωση αφορά όλους εσάς που ως φυσικά πρόσωπα  προσφεύγεται στις υπηρεσίες του Μεσολαβητή για την επίλυση της διαφοράς σας με την Τράπεζα, Επενδυτική Εταιρεία ή άλλο πάροχο σας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή και για την απάντηση ερωτημάτων σας και περιλαμβάνει τους όρους, τα δικαιώματά σας καθώς και τον τρόπο άσκησης τους, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (Ε.Χ.Μ. –Ε.Ε.Ε.Δ.) » πρώην  (Μ.Τ.Ε.Υ.) που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μασσαλίας αρ. 1, Τ.Κ. 10680), ΑΦΜ 999119797, τηλ. 210- 3676700 ηλεκτρονική διεύθυνση www.hobis.gr

και ειδικότερα ο τομέας αυτής Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής (ΕΧΜ) στο εξής  ο «Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής», επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας προκειμένου να εξετάσει, μεσολαβήσει και εν τέλει διευκολύνει την εξωδικαστική επίλυση  διαφορών τους με παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στον Καταστατικό και τον Κανονισμό Λειτουργίας του και το νομικό πλαίσιο που διέπει τη σύσταση και λειτουργία του.

Ο Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής, με συνέπεια στο θεσμικό του ρόλο ως Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, προασπίζει την αρχή του σεβασμού της ιδιωτικότητας, περιλαμβανομένης της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όσον αφορά τη λειτουργία του, δεσμεύεται γενικότερα για την τήρηση απορρήτου και εχεμύθειας σχετικά με τις  πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση του, όπως και ειδικότερα  στην τήρηση των διατάξεων  του   Κανονισμού (ΕΕ)  2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, όπως εκάστοτε ισχύουν και κάθε άλλης ειδικότερης σχετικής νομοθεσίας. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζει  εσωτερικές διαδικασίες, υιοθετεί πολιτικές και λαμβάνει  πρόσφορα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, τα οποία διασφαλίζουν τη σύννομη και θεμιτή επεξεργασία καθώς και την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που του γνωστοποιούνται στο πλαίσιο των εργασιών του.

 1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα και τι είναι η επεξεργασία τους

O όρος προσωπικά δεδομένα αναφέρεται σε κάθε πληροφορία που σας αφορά ως φυσικό πρόσωπο, «υποκείμενο των δεδομένων», όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση,  αριθμός κινητού και σταθερού τηλεφώνου του, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ΑΔΤ, ΑΦΜ, οι οποίες προσδιορίζουν μόνες τους ή συνδυαστικά  μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας, στο εξής «Προσωπικά Δεδομένα».

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων με ή χωρίς χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή τους.

 1. Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε και από ποιες πηγές

Συλλέγουμε και τηρούμε σε φυσικό και  ηλεκτρονικό αρχείο, τα προσωπικά σας δεδομένα που δηλώνετε στο «ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ» (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας)  κατά την υποβολή του αιτήματος σας. Λοιπά προσωπικά σας δεδομένα, όπως στοιχεία συναλλαγών σας για τις οποίες υποβάλλετε το παράπονο, μας διαβιβάζετε είτε εσείς είτε ο αντισυμβαλλόμενος σας πάροχος κατ’ εξουσιοδότηση σας.

Επίσης κατά την επίσκεψη σας στον διαδικτυακό μας τόπο  συλλέγεται και αποθηκεύεται ως δεδομένο η γλώσσα (ελληνική ή αγγλική) με την οποία επιλέγετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, χωρίς όμως το συγκεκριμένο δεδομένο να συσχετίζεται με τα λοιπά στοιχεία ταυτοποίησης σας και κατά συνέπεια χωρίς να συσχετίζεται με το πρόσωπό σας. Η παραπάνω επεξεργασία γίνεται με χρήση cookies.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές της ιστοσελίδας που είναι χρήσιμες και δημοφιλείς.

 1. Για ποιο σκοπό τα επεξεργαζόμαστε – νομικές βάσεις

Τα παραπάνω δεδομένα επεξεργαζόμαστε κατ’ αρχήν για την εξέταση του παραπόνου σας, με σκοπό τη  μεσολάβηση μας στην επίλυση της διαφοράς  με τον πάροχο σας, καθώς και για λόγους ταυτοποίησης σας κατά τις απαραίτητες επικοινωνίες μας. Συνεπώς η παραπάνω επεξεργασία γίνεται  προς ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος που ατομικά επιδιώκετε και αφού προηγουμένως έχετε έμπρακτα συμφωνήσει, χορηγώντας μας με δική σας πρωτοβουλία  τα δεδομένα σας. Την παραπάνω συγκατάθεση σας έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας που βασίστηκε σε αυτήν. Στην περίπτωση αυτή δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε τις ενέργειες μας για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας τα χορηγήσατε.

Η παραπάνω επεξεργασία εκτελείται επίσης για την εκπλήρωση των καθηκόντων που έχουμε αναλάβει στο πλαίσιο του καταστατικού μας σκοπού και του Κανονισμού Λειτουργίας μας, ως Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ)  εγγεγραμμένος Μητρώο της με αριθμό 70330οικ./2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1421 Β’), της οδηγίας 2013/11/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με σκοπό να συμβάλουμε, μέσω της επίτευξης υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Ορισμένα δεδομένα σας τα επεξεργαζόμαστε επίσης  για στατιστικούς λόγους χωρίς κανένα συσχετισμό με το πρόσωπό σας.

Τα δεδομένα σας τέλος ενδέχεται να τύχουν επεξεργασίας με σκοπό τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για λόγους που αφορούν το δημόσιο συμφέρον.

 1. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας

Γνώση των προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνει το  ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει τις υπηρεσίας μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Επίσης ενδέχεται να λάβουν γνώση τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών τεχνολογίας προς το φορέα μας, στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι ανταποκρίνονται σε αυστηρά πρότυπα επεξεργασίας και ασφάλειας δεδομένων. Τα παραπάνω πρόσωπα δεσμεύονται  να τηρούν την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας, να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία τους και υπόκεινται σε ελέγχους για την αποτελεσματική τήρηση των παραπάνω δεσμεύσεων τους. Τα δεδομένα σας ενδέχεται επίσης να διαβιβάσουμε σε αρμόδιες Δικαστικές, Εισαγγελικές και άλλες Δημόσιες ή/και Ανεξάρτητες Αρχές, εφόσον τούτο μας υπαγορεύουν νομικές μας υποχρεώσεις ή δικαιώματα.

 1. Χρόνος τήρησης των δεδομένων σας

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο απαιτείται σύμφωνα με το σκοπό για τον οποίο μας τα χορηγήσατε, και τα τηρούμε προσβάσιμα, για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τα 5 έτη από την τελευταία γραπτή επικοινωνία μας, επί του αιτήματος που μας υποβάλλατε. Σε περίπτωση που η εξέταση του αιτήματος σας εκφεύγει των αρμοδιοτήτων μας, τα δεδομένα σας ανωνυμοποιούνται εντός χρονικού διαστήματος που δεν δύναται να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα.

Τα προαναφερόμενα κατά περίπτωση χρονικά διαστήματα ενδέχεται να παραταθούν, εφόσον τούτο μας ζητηθεί από οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη Δημόσια Αρχή και σε κάθε περίπτωση εφόσον υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για την διατήρηση των παραπάνω δεδομένων, όπως η θεμελίωση, άσκηση υποστήριξη ή αντίκρουση νομικών αξιώσεων ή λόγοι που αφορούν το δημόσιο συμφέρον.

 1. Τα δικαιώματα σας

Έχετε πάντα τη δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση (σημ.8)  για να ασκήσετε  τα νόμιμα δικαιώματα σας.

Για την προστασία των δικών σας δικαιωμάτων, θα πρέπει παράλληλα να μας χορηγείτε τα στοιχεία ταυτοποίησης σας (αντίγραφο αστυνομικής σας ταυτότητας ή διαβατηρίου).

 • Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από εμάς.
 • Δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών  δεδομένων σας και  συμπλήρωσης ελλιπών στοιχείων.
 • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας («δικαίωμα στη λήθη»), με την επιφύλαξη ότι δεν υπάρχει κάποιος νόμιμος λόγος ή υποχρέωση μας να τα διατηρήσουμε.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας, στις περιπτώσεις που αμφισβητείται η ακρίβειά τους, η νομιμότητα της επεξεργασίας τους ή τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκαν.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας, δηλαδή τη μεταφορά τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα και κατά συνέπεια δεν περιλαμβάνει έντυπα αρχεία και η άσκηση του παραπάνω δικαιώματος σας, δεν επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν  επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας, όπως η θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή λόγοι που αφορούν το δημόσιο συμφέρον.
 1. Αρμόδια Αρχή

Εφόσον θεωρείτε ότι παραβιάζονται με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα σας αναφορικά με την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, (Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, e- mail contact@dpa.gr).

 1. Επικοινωνία

Εφόσον επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, να μας υποβάλλεται οποιοδήποτε σχόλιο ή καταγγελία , ή να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμα σας, μπορείτε  να επικοινωνήσετε μαζί μας στην διεύθυνση info@hobis.gr.

 1. Τροποποιήσεις

Η παρούσα ενημέρωση μπορεί να συμπληρωθεί ή και τροποποιηθεί, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο καθώς και μετά από κάθε επικαιροποίηση των εσωτερικών μας διαδικασιών και πρακτικών απορρήτου. Η επικαιροποιημένη ενημέρωση σας θα βρίσκεται αναρτημένη στον διαδικτυακό μας ιστοτόπο (www.hobis.gr) και θα είναι διαθέσιμη και στα γραφεία μας Μασσαλίας 1, Αθήνα.