+30 210 3376700 international calls

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται δωρεάν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΧΜ

Η παρακάτω ενημέρωση αφορά όλους εσάς που ως φυσικά πρόσωπα  προσφεύγετε στις υπηρεσίες του Μεσολαβητή για την επίλυση της διαφοράς σας με την Τράπεζα, Επενδυτική Εταιρεία ή άλλο πάροχό σας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή και για την απάντηση ερωτημάτων σας και περιλαμβάνει τους όρους, τα δικαιώματά σας καθώς και τον τρόπο άσκησής τους, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (Ε.Χ.Μ. –Ε.Ε.Ε.Δ.) » πρώην  (Μ.Τ.Ε.Υ.) που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μασσαλίας αρ. 1, Τ.Κ. 10680), ΑΦΜ 999119797, τηλ. 210- 3376700 ηλεκτρονική διεύθυνση   www.hobis.gr.

Eιδικότερα ο τομέας αυτής Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής (ΕΧΜ) στο εξής  ο «Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής», επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας προκειμένου να εξετάσει, μεσολαβήσει και εν τέλει διευκολύνει την εξωδικαστική επίλυση  διαφορών τους με παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στον Καταστατικό και τον Κανονισμό Λειτουργίας του και το νομικό πλαίσιο που διέπει τη σύσταση και λειτουργία του.

Ο Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής, με συνέπεια στο θεσμικό του ρόλο ως Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, προασπίζει την αρχή του σεβασμού της ιδιωτικότητας, περιλαμβανομένης της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όσον αφορά τη λειτουργία του, δεσμεύεται γενικότερα για την τήρηση απορρήτου και εχεμύθειας σχετικά με τις  πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση του, όπως και ειδικότερα  στην τήρηση των διατάξεων  του   Κανονισμού (ΕΕ)  2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, όπως εκάστοτε ισχύουν και κάθε άλλης ειδικότερης σχετικής νομοθεσίας. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζει  εσωτερικές διαδικασίες, υιοθετεί πολιτικές και λαμβάνει  πρόσφορα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, τα οποία διασφαλίζουν τόσο τη σύννομη και θεμιτή επεξεργασία, όσο και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που του γνωστοποιούνται στο πλαίσιο των εργασιών του.

  1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα και τι είναι η επεξεργασία τους

O όρος προσωπικά δεδομένα αναφέρεται σε κάθε πληροφορία που σας αφορά ως φυσικό πρόσωπο, «υποκείμενο των δεδομένων», όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση,  αριθμός κινητού και σταθερού τηλεφώνου του, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ΑΔΤ, ΑΦΜ, οι οποίες προσδιορίζουν μόνες τους ή συνδυαστικά  μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας, στο εξής «Προσωπικά Δεδομένα».

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων με ή χωρίς χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή τους.

2.Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε και από ποιες πηγές

Συλλέγουμε και τηρούμε σε ηλεκτρονικό ή/και φυσικό αρχείο, τα προσωπικά σας δεδομένα που μας παρέχετε προφορικά ή μας δηλώνετε στο «ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ» κατά την υποβολή του αιτήματός σας (καταγεγραμμένη τηλεφωνική συνομιλία, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ, Αρ. Διαβ., ΑΦΜ, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας), καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου προσώπου. Λοιπά προσωπικά σας δεδομένα, όπως στοιχεία συναλλαγών σας για τις οποίες υποβάλλετε το αίτημα, μας διαβιβάζετε είτε εσείς είτε ο αντισυμβαλλόμενος σας πάροχος κατ’ εξουσιοδότησή σας.

3.Για ποιο σκοπό τα επεξεργαζόμαστε – νομικές βάσεις

Τα παραπάνω δεδομένα επεξεργαζόμαστε κατ’ αρχήν για την εξέταση του παραπόνου σας, με σκοπό τη  μεσολάβησή μας στην επίλυση της διαφοράς  με τον πάροχό σας, καθώς και για λόγους ταυτοποίησής σας κατά τις απαραίτητες επικοινωνίες μας. Συνεπώς η παραπάνω επεξεργασία γίνεται  προς ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος που ατομικά επιδιώκετε και αφού προηγουμένως έχετε έμπρακτα συμφωνήσει, χορηγώντας μας με δική σας πρωτοβουλία  τα δεδομένα σας. Την παραπάνω συγκατάθεσή σας έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας που βασίστηκε σε αυτήν. Στην περίπτωση αυτή δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε τις ενέργειές μας για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας τα χορηγήσατε.

Η παραπάνω επεξεργασία εκτελείται επίσης για την εκπλήρωση των καθηκόντων που έχουμε αναλάβει στο πλαίσιο του καταστατικού μας σκοπού και του Κανονισμού Λειτουργίας μας, ως Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ)  εγγεγραμμένος Μητρώο της με αριθμό 70330οικ./2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1421 Β’), της οδηγίας 2013/11/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με σκοπό να συμβάλουμε, μέσω της επίτευξης υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Ορισμένα δεδομένα σας τα επεξεργαζόμαστε επίσης για στατιστικούς λόγους, χωρίς κανένα συσχετισμό με το πρόσωπό σας, καθότι υπόκεινται σε ψευδωνυμοποίηση.

Τα δεδομένα σας τέλος ενδέχεται να τύχουν επεξεργασίας με σκοπό τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για λόγους που αφορούν το δημόσιο συμφέρον.

4.Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας

Γνώση των προσωπικών σας δεδομένων λαμβάνει το  ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει τις υπηρεσίες μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Επίσης ενδέχεται να λάβουν γνώση τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών τεχνολογίας προς το φορέα μας, στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, οι οποίοι ανταποκρίνονται σε αυστηρά πρότυπα επεξεργασίας και ασφάλειας δεδομένων. Τα παραπάνω πρόσωπα και πάροχοι δεσμεύονται  να τηρούν την ασφάλεια των δεδομένων σας, να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την επεξεργασία και προστασία τους, ενώ υπόκεινται σε ελέγχους για την αποτελεσματική τήρηση των παραπάνω δεσμεύσεών τους. Τα δεδομένα σας ενδέχεται επίσης να τα διαβιβάσουμε σε αρμόδιες Δικαστικές, Εισαγγελικές και άλλες Δημόσιες ή/και Ανεξάρτητες Αρχές, εφόσον τούτο μας υπαγορεύουν νομικές μας υποχρεώσεις ή δικαιώματα.

5.Χρόνος τήρησης των δεδομένων σας

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο απαιτείται σύμφωνα με το σκοπό για τον οποίο μας τα χορηγήσατε, όπως αναφέρεται παραπάνω στο σημείο 3.

Ειδικότερα, τα δεδομένα σας που περιέχονται στο ηλεκτρονικό ή/και φυσικό αρχείο γραπτών αιτημάτων τηρούνται για μέγιστο χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από το τέλος του έτους εντός του οποίου ολοκληρώνεται η εξέταση του αιτήματος που μας υποβάλατε. Σε περίπτωση που η εξέταση του γραπτού αιτήματός σας εκφεύγει των αρμοδιοτήτων μας, το παραπάνω χρονικό διάστημα περιορίζεται σε δύο (2) μήνες από την τελευταία ημέρα του μήνα εντός του οποίου σας παρείχαμε αποδεδειγμένα τη σχετική ενημέρωση.  Κατ’ εξαίρεση, τα δεδομένα που απαιτούνται για την απόδειξη της εν λόγω ενημέρωσης, τηρούνται για μέγιστο χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.

Τα δεδομένα σας που περιέχονται στο ηλεκτρονικό αρχείο τηλεφωνικών αιτημάτων τηρούνται για τρεις (3) μήνες από το τέλος του μήνα εντός του οποίου έγινε η σχετική εγγραφή.

Επίσης, τα αρχεία των τηλεφωνικών κλήσεων (στοιχεία κλήσης και φωνητική καταγραφή) τηρούνται για τρεις (3) μήνες από το τέλος του μήνα εντός του οποίου έγινε η σχετική καταγραφή.

Οι ανωτέρω αναφερόμενες προθεσμίες παρατείνονται ανάλογα, εάν τα σχετικά δεδομένα ζητηθούν από τον ενδιαφερόμενο ή από δημόσια, ανεξάρτητη ή δικαστική αρχή στο πλαίσιο έρευνας επί της σχετικής υπόθεσης ή της άσκησης νόμιμων δικαιωμάτων του ενδιαφερόμενου ή του ΕΧΜ.

Ακόμα, ορισμένα δεδομένα σας τηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθώς τα επεξεργαζόμαστε για στατιστικούς λόγους, χωρίς όμως κανένα συσχετισμό με το πρόσωπό σας, καθότι υπόκεινται σε ψευδωνυμοποίηση.

  1. Τα δικαιώματα σας

Έχετε πάντα τη δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί μας (βλ. παρ. 8)  για να ασκήσετε  τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Για την προστασία των δικών σας δικαιωμάτων, θα πρέπει παράλληλα να μας χορηγείτε τα στοιχεία ταυτοποίησής σας (αντίγραφο αστυνομικής σας ταυτότητας ή διαβατηρίου).

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από εμάς.
  • Δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών  δεδομένων σας και  συμπλήρωσης ελλιπών στοιχείων, προσκομίζοντας σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη διόρθωση αυτή.
  • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας («δικαίωμα στη λήθη»), με την επιφύλαξη ότι δεν υπάρχει κάποιος εύλογος, νόμιμος λόγος ή υποχρέωσή μας να τα διατηρήσουμε.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας, στις περιπτώσεις που αμφισβητείται η ακρίβειά τους, η νομιμότητα της επεξεργασίας τους ή τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκαν.
  • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας, δηλαδή τη μεταφορά τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα (η φορητότητα δεν περιλαμβάνει δεδομένα σε έντυπη μορφή) και η άσκηση του παραπάνω δικαιώματός σας, δεν επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.
  • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν  επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας, όπως η θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή λόγοι που αφορούν το δημόσιο συμφέρον.

7. Αρμόδια Αρχή

Εφόσον θεωρείτε ότι παραβιάζονται με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα σας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, (Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, e- mail contact@dpa.gr).

  1. Επικοινωνία

Εφόσον επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, να μας υποβάλλετε οποιοδήποτε σχόλιο ή καταγγελία, μπορείτε  να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, dpo@hobis.gr. Εφόσον επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε καταλλήλως το έντυπο Αίτησης που θα βρείτε εδώ 

Η παρούσα ενημέρωση μπορεί να συμπληρωθεί ή και τροποποιηθεί, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο καθώς και μετά από κάθε επικαιροποίηση των εσωτερικών μας διαδικασιών και πρακτικών προστασίας δεδομένων. Η επικαιροποιημένη ενημέρωσή σας βρίσκεται πάντα αναρτημένη στον διαδικτυακό μας ιστότοπο (www.hobis.gr), ενώ είναι διαθέσιμη και στα γραφεία μας Μασσαλίας 1, Αθήνα.