10440 αστική χρέωση +30 210 3376700 international calls

ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ

Κατεβάστε το Έντυπο Παραπόνων

Διαδικασία

1. Ο ΜΤΕΥ επιβεβαιώνει εγγράφως τη λήψη του παραπόνου σας και σας γνωστοποιεί το όνομα του εισηγητή που ανέλαβε την εξέτασή της. Εάν κριθεί αναγκαίο, σας ζητά πρόσθετη πληροφόρηση.

2. Εάν κρίνει ότι δεν είναι αρμόδιος να την εξετάσει, σας ενημερώνει εγγράφως, το αργότερο εντός τριών (3) εβδομάδων από την παραλαβή του πλήρους φακέλου της υπόθεσης.

3. Ο ΜΤΕΥ διαβιβάζει τον φάκελο του παραπόνου στην τράπεζα ή την επενδυτική εταιρία με ερωτήσεις, παρατηρήσεις και προτάσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η συναινετική διευθέτηση της διαφοράς. Κάθε μέρος ενημερώνεται από τον ΜΤΕΥ για τα επιχειρήματα που προβάλλει το άλλο μέρος και μπορεί να υποβάλει σχετικές παρατηρήσεις.

4. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση της διαφοράς, ο ΜΤΕΥ διατυπώνει αιτιολογημένη, μη δεσμευτική σύσταση για την επίλυση της διαφοράς, την οποία κοινοποιεί στα μέρη. Τα μέρη οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως στον ΜΤΕΥ σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες αν αποδέχονται τη σύστασή του σε πλήρη και τελικό διακανονισμό της διαφοράς.

5. Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία, ο ΜΤΕΥ συντάσσει πρακτικό συμβιβασμού, με αναφορά του σκεπτικού του, αντίγραφο του οποίου κοινοποιεί στα μέρη.

6. Εφόσον κάποιο από τα μέρη δεν αποδεχθεί τη σύσταση του ΜΤΕΥ, ο ΜΤΕΥ συντάσσει πρακτικό αποτυχίας, αντίγραφο του οποίου κοινοποιεί στα μέρη.

7. Αποκλειστικά για καταναλωτικές διαφορές:
α) η υποβολή καταγγελίας στον ΜΤΕΥ έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της παραγραφής και της αποσβεστικής προθεσμίας ασκήσεως των αξιώσεων όσο διαρκεί η μεσολάβηση, ενώ αρχίζουν και πάλι (με την επιφύλαξη των διατάξεων των ά. 261 επ. ΑΚ) από τη με οποιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωσή της (έγγραφη άρνηση του ΜΤΕΥ να εξετάσει τη διαφορά, σύνταξη πρακτικού αποτυχίας ή πρακτικού συμβιβασμού) (ά. 11 Κ.Υ.Α. 70330οικ./2015) και
β) αντίγραφο του πρακτικού συμβιβασμού που συντάσσει ο ΜΤΕΥ δύναται να κατατεθεί, με επιμέλεια οποιουδήποτε εκ των εμπλεκομένων μερών, στη γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Από την κατάθεσή του, εφόσον το πρακτικό συμβιβασμού περιέχει συμφωνία των μερών για ύπαρξη αξίωσης που μπορεί να εκτελεσθεί αναγκαστικά, αποτελεί εκτελεστό τίτλο, σύμφωνα με το άρθρο 904 παρ. 2 εδάφιο ζ’ ΚΠολΔ (άρθρο 9 παρ. στ Κ.Υ.Α. 70330οικ.).