10440 αστική χρέωση +30 210 3376700 international calls

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται δωρεάν

Έντυπο Παραπόνων

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Α. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Μπορείτε να συμπληρώσετε το Έντυπο Παραπόνων ηλεκτρονικά και εν συνεχεία να το εκτυπώσετε και να το υπογράψετε ή να το εκτυπώσετε, να το συμπληρώσετε χειρόγραφα και να το υπογράψετε.

Β. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Μπορείτε να συμπληρώσετε το Έντυπο Παραπόνων ηλεκτρονικά και εν συνεχεία να το εκτυπώσετε και να το υπογράψετε ή να το εκτυπώσετε, να το συμπληρώσετε χειρόγραφα και να το υπογράψετε.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Θυμηθείτε:

  • Εάν υποβάλλετε περισσότεροι το ίδιο παράπονο, παρακαλούμε να συμπληρώσει ο καθένας χωριστό Έντυπο Παραπόνων.
  • Εάν το παράπονο αφορά δύο ή περισσότερες τράπεζες ή επενδυτικές εταιρίες, παρακαλούμε να συμπληρώσετε χωριστά Έντυπα Παραπόνων.
  • Εάν είστε εταιρία, παρακαλούμε να επισυνάψετε σε φωτοτυπία το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ του νομίμου εκπροσώπου, τα έγγραφα νομιμοποίησής του, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα του ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρίας για την τελευταία διαχειριστική χρήση.
  • Εάν έχετε εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο να σας εκπροσωπήσει, είναι απαραίτητο να επισυνάψετε τη σχετική Εξουσιοδότηση (βλ. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ» κατωτέρω).
  • Παρακαλούμε πριν την υποβολή του Εντύπου Παραπόνων να μελετήσετε προσεκτικά την «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΧΜ».  Δεδομένου ότι για την εξέταση του παραπόνου σας και τη νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη η συναίνεσή σας υπό τους όρους που αναφέρονται στην  ανωτέρω Πολιτική, παρακαλούμε, εφόσον συμφωνείτε, να το δηλώσετε επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο «ΣΥΝΑΙΝΩ» στην παράγραφο «Δηλώσεις/Εξουσιοδότηση» του Εντύπου Παραπόνων.

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που επιλέξετε το πεδίο «ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ», δεν είναι δυνατή η εξέταση της υπόθεσής σας και κάθε σχετική αλληλογραφία και δεδομένο θα καταστραφεί/ψευδωνυμοποιηθεί από το φυσικό και ηλεκτρονικό μας αρχείο, εκτός όσων κρίνονται απαραίτητα για την απόδειξη τήρησης των διαδικασιών μας, κατόπιν ενημέρωσής σας.

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  • Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε το Υπόδειγμα Εξουσιοδότησης 2 και εν συνεχεία να το εκτυπώσετε και υπογράψετε με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σας από δημόσια αρχή.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Μπορείτε να υποβάλετε το Έντυπο Παραπόνων:

  • ηλεκτρονικά στο e-mail info@hobis.gr (ως σαρωμένο έγγραφο)
  • ταχυδρομικά στη διεύθυνση Μασσαλίας 1, 106 80 Αθήνα ή στην Τ.Θ.: 9166, 100 32 Αθήνα
  • με φαξ στο 210 3238821

Εάν έχετε απορίες σχετικά με τη συμπλήρωση και την υποβολή του Εντύπου Παραπόνων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 10440 (αστική χρέωση) και 210 33 76 700. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.