10440 αστική χρέωση +30 210 3376700 international calls

ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Χ.Μ

Κατεβάστε το Έντυπο Παραπόνων

Ελληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Χρηματοοικονομικών Διαφορών (ΕΚΕΕΧΔ)

Το Ελληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Χρηματοοικονομικών Διαφορών (ΕΚΕΕΧΔ) δημιουργήθηκε για να συμβάλει στη διάδοση και προαγωγή διαδικασιών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών όπως κατ’ αρχήν του θεσμού της Διαμεσολάβησης και παράλληλα να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ιδίως στον τομέα της εξωδικαστικής επίλυση ιδιωτικών διαφορών χρηματοοικονομικής φύσης (τραπεζικών, πιστωτικών, επενδυτικών, ασφαλιστικών, εμπορικών κ.ά.). Το ΕΚΕΕΧΔ υπάγεται ως διακριτός τομέας στον «Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΧΜ-ΕΕΕΔ)» (πρώην Μ.Τ.Ε.Υ.), που λειτουργεί ήδη από το 1999 ως εξειδικευμένος φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), και είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Φορέων ΕΕΔ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Από την επικείμενη έναρξη λειτουργίας του, το ΕΚΕΕΧΔ θα παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες υλικοτεχνικής και διοικητικής φύσης για την εξωδικαστική επίλυση χρηματοοικονομικών διαφορών με τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης, όπως αυτή ρυθμίζεται στο νόμο 4512/2018.

Το ΕΚΕΕΧΔ επικουρείται στο έργο του από ανεξάρτητο Επιστημονικό Συμβούλιο, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών του, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες και διεθνώς κρατούσες αντιλήψεις ως προς την εναλλακτική επίλυση διαφορών.

Από την έναρξη λειτουργίας του ΕΚΕΕΧΔ, θα έχετε τη δυνατότητα να βρείτε στον ιστότοπο αυτό αναλυτικές πληροφορίες και το τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του, την στελέχωσή του και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του.

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με το ΕΚΕΕΧΔ παρακαλούμε στείλτε e-mail στο fin-adr@hobis.gr.