Διαδικασία - Βήματα
ΠΡΩΤΟ
ΒΗΜΑ
Eίναι η υποβολή του θέματος στον προϊστάμενο της αρμόδιας για τη συναλλαγή σας υπηρεσίας της τράπεζας ή της επενδυτικής εταιρίας, ο οποίος κανονικά θα σας απαντήσει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΗΜΑ
Εάν η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική ή δεν λάβετε απάντηση μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, μπορείτε να απευθυνθείτε εγγράφως στην Υπηρεσία Πελατών της τράπεζας ή στην επενδυτική εταιρία (Χρηματιστηριακές Εταιρίες, Εταιρίες μέλη της Ε.Θ.Ε και Εταιρίες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης). Κανονικά θα σας απαντήσουν εγγράφως σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή του θέματος.
ΤΡΙΤΟ
ΒΗΜΑ
Στην πλειοψηφία τους, οι διαφορές επιλύονται από την τράπεζα ή την επενδυτική εταιρία. Παρόλα αυτά, αν η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική ή αν περάσουν δέκα (10) εργάσιμες ημέρες χωρίς απάντηση, μπορείτε να υποβάλετε εγγράφως το θέμα στον Μ.Τ.Ε.Υ. το αργότερο εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία που για πρώτη φορά υποβάλατε το παράπονο στην τράπεζα ή την επενδυτική εταιρία.
   

Η διαδικασία υποβολής και εξέτασης των θεμάτων στον Μ.Τ.Ε.Υ. είναι έγγραφη και διεξάγεται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Γι' αυτό θα πρέπει να αναζητήσετε στην τράπεζα, στην επενδυτική εταιρία ή στο γραφείο του Μ.Τ.Ε.Υ. το "ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ" προς τον Μεσολαβητή Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών.


Το έντυπο αυτό μπορεί κανείς να το εκτυπώσει από την ιστοσελίδα μας πατώντας εδώ.


Ο Μ.Τ.Ε.Υ. θα σας ενημερώσει άμεσα ότι παρέλαβε το Έντυπο Παραπόνων σας. Αν κριθεί σκόπιμο θα σας ζητήσει περισσότερες πληροφορίες. Εφόσον μπορεί να εξετάσει το θέμα, ο Μ.Τ.Ε.Υ. απευθύνεται στην τράπεζα ή την επενδυτική εταιρία για να πληροφορηθεί την άποψή της και με απόλυτη εχεμύθεια και σε εύλογο χρόνο προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

Αρχικά ο Μ.Τ.Ε.Υ. προτείνει τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς επιδιώκοντας να συμβιβάσει τα δύο μέρη. Αν τα μέρη αποδεχθούν την πρότασή του, η διαδικασία ολοκληρώνεται.

Εάν δεν επιτευχθεί συμβιβασμός, ο Μ.Τ.Ε.Υ. διατυπώνει αιτιολογημένη έγγραφη σύσταση προς τα δύο μέρη, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τις αρχές καλής επιχειρηματικής πρακτικής και κάθε σχετικό κώδικα δεοντολογίας, με σκοπό την επίλυση της διαφοράς.

Η σύσταση αυτή δεν είναι δεσμευτική και μπορεί κάθε μέρος να τη δεχθεί ή να την απορρίψει εγγράφως.

Εφόσον δεν γίνει δεκτή η σύστασή του, ο Μ.Τ.Ε.Υ. συντάσσει πρακτικό αποτυχίας επίλυσης της διαφοράς, με αναφορά του σκεπτικού του, αντίγραφο του οποίου κοινοποιεί στα μέρη.
Επίσης, σε περίπτωση αποχώρησης ενός εκ των μερών από τη διαδικασία, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον Μ.Τ.Ε.Υ., συντάσσεται πρακτικό αποτυχίας επίλυσης της διαφοράς, αντίγραφο του οποίου κοινοποιείται στα μέρη.
Εάν η διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί συμφωνία, ο Μ.Τ.Ε.Υ. συντάσσει πρακτικό συμβιβασμού, με αναφορά του σκεπτικού του και κοινοποιεί αντίγραφο στα μέρη.

Αποκλειστικά για καταναλωτικές διαφορές:

Σύμφωνα με τα ά. 11 και 9 εδ. στ αντίστοιχα, της Κ.Υ.Α. 70330οικ. (ΦΕΚ Β’ 1421/9.7.2015):

α) η υποβολή παραπόνου στον Μ.Τ.Ε.Υ. έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της παραγραφής και της αποσβεστικής προθεσμίας ασκήσεως των αξιώσεων όσο διαρκεί η μεσολάβηση, ενώ αρχίζουν και πάλι (με την επιφύλαξη των διατάξεων των ά. 261 επ. ΑΚ) από τη με οποιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωσή της (έγγραφη άρνηση του Μ.Τ.Ε.Υ. να εξετάσει τη διαφορά, σύνταξη πρακτικού αποτυχίας ή σύνταξη πρακτικού συμβιβασμού από τον Μ.Τ.Ε.Υ.) και

β) αντίγραφο του πρακτικού συμβιβασμού που συντάσσει ο Μ.Τ.Ε.Υ. δύναται να κατατεθεί, με επιμέλεια οποιουδήποτε εκ των εμπλεκομένων μερών, στη γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Από την κατάθεσή του, εφόσον το πρακτικό συμβιβασμού περιέχει συμφωνία των μερών για ύπαρξη αξίωσης που μπορεί να εκτελεσθεί αναγκαστικά, αποτελεί εκτελεστό τίτλο, σύμφωνα με το άρθρο 904 παρ. 2 εδάφιο ζ’ ΚΠολΔ.