Θεσμός - Περιγραφή

Ο Μεσολαβητής Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών (Μ.Τ.Ε.Υ.) από το 2005 είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία στο κεφάλαιο της οποίας συμμετέχουν η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.), ο Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών (Σ.ΜΕ.Χ.Α.) και η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.). Αποστολή του είναι να εξετάζει αμερόληπτα, εχέμυθα, με διαφανείς διαδικασίες και εντελώς δωρεάν, διαφορές που ανακύπτουν από την παροχή τραπεζικών και επενδυτικών υπηρεσιών, επιδιώκοντας τη φιλική διευθέτησή τους. Στον Μ.Τ.Ε.Υ. απευθύνονται καταναλωτές, επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις (με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι € 1.000.000).

Ο Μ.Τ.Ε.Υ. εξετάζει διαφορές που ανακύπτουν από την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών (καταθέσεις, δάνεια, κάρτες κ.λπ.) αλλά και επενδυτικών υπηρεσιών (μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα κ.λπ.) που προσφέρονται από τράπεζες ή επενδυτικές εταιρίες (Χρηματιστηριακές Εταιρίες, Εταιρίες μέλη της Ε.Θ.Ε και Εταιρίες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης) που συμμετέχουν ή συνεργάζονται με τον θεσμό και είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα.

Ακόμα ο Μ.Τ.Ε.Υ εξετάζει διασυνοριακές διαφορές ως μέλος του FIN-NET (Δίκτυο Εξωδικαστικών Διασυνοριακών Καταγγελιών στον Τομέα των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, http://ec.europa.eu/fin-net), παρέχοντας ενημέρωση και βοήθεια σε καταναλωτές που διαμένουν στην Ελλάδα για τη διευθέτηση προβλημάτων που ανέκυψαν από τραπεζικές ή επενδυτικές συναλλαγές τους σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και παράπονα καταναλωτών άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. που ανέκυψαν από συναλλαγές τους με τράπεζες ή επενδυτικές εταιρίες εγκατεστημένες στην Ελλάδα, που συμμετέχουν ή συνεργάζονται με τον θεσμό.

Ο Μ.Τ.Ε.Υ. δεν εξετάζει ή παύει την εξέταση διαφοράς:

  • αν ο συναλλασσόμενος δεν προσπάθησε να επικοινωνήσει με την τράπεζα (Υπηρεσία Πελατών) ή την επενδυτική εταιρία, προκειμένου να συζητήσει τη διαφορά και να επιδιώξει, ως πρώτο βήμα, να την επιλύσει απευθείας με αυτή
  • αν η διαφορά ή το ευρύτερο θέμα στο οποίο αυτή εντάσσεται, εξετάζεται ή έχει εξεταστεί προηγουμένως από δικαστήριο ή από τον Συνήγορο του Καταναλωτή
  • αν ο συναλλασσόμενος δεν υπέβαλε το παράπονο στον Μ.Τ.Ε.Υ. εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την ημερομηνία κατά την οποία το υπέβαλε για πρώτη φορά, αποδεδειγμένα, στην τράπεζα ή την επενδυτική εταιρία
  • αν η διαφορά είναι επουσιώδης ή βασίζεται σε κακόβουλη καταγγελία
  • αν η εξέταση της διαφοράς θα έβλαπτε σημαντικά την αποτελεσματική λειτουργία του