Σύνδεσμοι
 
1. Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
http://www.efpolis.gr
2. Τράπεζα της Ελλάδος
http://www.bankofgreece.gr
3. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
http://www.hcmc.gr
4. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
http://www.ombudsman.europa.eu
5. Συνήγορος του Πολίτη
http://www.synigoros.gr
6. Συνήγορος του Καταναλωτή
http://www.synigoroskatanaloti.gr
7. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
http://www.dpa.gr
8. Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή
https://www.eccgreece.gr/el/european-consumer-center-greece/
9. Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής της ΓΓΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης
http://www.gge.gr/4/organ.asp?189
10. Ελληνική Ένωση Τραπεζών
http://www.hba.gr
11. ΣΜΕΧΑ
http://www.smexa.gr
12. Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.)
http://www.ethe.org.gr
13. ΣΕΔΥΚΑ
http://www.sedyka.gr
14. Τειρεσίας Α.Ε.
http://www.tiresias.gr
15. Δίας Α.Ε.
http://www.dias.com.gr
16. FIN-NET
http://ec.europa.eu/fin-net
17. International Network of Financial Services Ombudsman Schemes
http://www.networkfso.org/
18. ECC-NET
http://ec.europa.eu/comm/consumers/redress/ecc_network/index_en.htm
19. SOLVIT
http://www.europa.eu.int/solvit
20. Asian Ombudsman Association
http://aoa.org.pk
21. DOLCETA ONLINE CONSUMER EDUCATION
http://www.dolceta.eu/greece/Mod2